Loading...
جمعه 28 دی 1397 - 20:15

چرا ازدواج، چرا طلاق

تعداد صفحات : 280 نوبت چاپ : اول، پاییز 94 انتشارات : با هدف قطع کتاب : رقعی
19,800تومان

ازدواج (Why Marriage) 22   فصل 1      

 ژنتیک---------------------------------------- 24

 خانواده هسته­ای(Nuclear Family)----------------- 28

 در این خـانـواده است کـه می­شود فـرزند سـالم بـار آورد و تـربیت

کرد------------------------------------------ 30

دلایلی که مردم نمی‌خواهند ازدواج کنند؟ 32    فصل 2     

 

 دلیل 1)در خانواده­ای بزرگ شده­اند که رابطه میان پدر و مادر

و یا اعضای خانواده خیلی بد بوده است.----------------- 32

 دلیل 2)کودکی بدی داشتیم.----------------------- 34

 دلیل 3)ناراحتی و نارضایتی از جنسیت­مان-------------- 40

 دلیل 4)بسـیاری هستند کـه همیشه با جنسیت خودشان

مسئله دارند------------------------------------ 44

 دلیل 5)بسـیاری از ما از نقش جنسـی خـودمان خوشحال

نیستیم--------------------------------------- 45

 دلیل 6)رابطه جنسی یک رابطه برابر نیست------------- 46

 دلیل 7)بیمار روانی هستم------------------------- 49

 دلیل 8)بسیاری از ما داشتن بچه را دوست نداریم، بـه خاطر

مسئولیت، به خاطر انتظارات و توقع------------------- 49

 دلیل 9)بسیاری از مـردم هستند کـه بدبین­اند، منفـی­اند،

بـی­اعتمادند، نگـران­اند و معلوم اسـت داشـتن بچـه بـا اینها

سازگاری ندارد---------------------------------- 52

 دلیل 10)بسیاری از ما فکر می­کنیم که ازدواج یعنی زندان 54

 دلیل 11)مسئله تحصیل است----------------------- 58

 دلیل 12)مسئله شغل و کار و درآمد است کـه این بیشتر

در آقایان است که می­خواهند یک شغل و کاری داشته باشند-- 59

 دلیل 13)موقعیت و مقام که در آقایان پیدا می­شود-------- 61

 دلیل 14)تربیت تولد----------------------------- 62

 دلیل 15)تنوع پرستی---------------------------- 66

 دلیل 16)زیاده خواهی و حرص----------------------- 66

 دلیل 17)ترس از اشتباه و شکست و طلاق-------------- 67

 دلیل 18)ترس از تغییر و دگرگونی و تغییر نظر خودمان----- 69

 دلیل 19)نگرانـی که بـرخی از شما از عـوض شـدن نظـر

و عقیده­ی دیگری دارید--------------------------- 72

 دلیل 20)گرفتاری فامیلی-------------------------- 73

 دلیل 21)بسیاری از شما نمی­خواهید ازدواج کنید به خاطر

روابط قبلی و این روابط یا احساسی و عاطفی بوده و یا به خاطر

ازدواج بوده است--------------------------------- 75

چرا آدم‌ها ازدواج می‌کنند و چگونه انتخاب         

درستی باید داشته باشند؟       فصل3          

 دلیل 1)عشق---------------------------------- 78

 دلیل 2)رشد و تکامل---------------------------- 88

 دلیل 3)عاملِ سلامتِ فیزیکی و روانی است------------- 91

 دلیل 4)مسئله خوشبختی است که بـه رشد و تکامل مرتبط

است----------------------------------------- 93

 دلیل 5)آدم­ها ازدواج می­کنند بـرای اینکه بخواهند خانواده

تشکیل بدهند---------------------------------- 95

 دلیل 6)مسئله احتیاج است(Need).----------------- 97

 دلیل 7)مسئله‌یِ جهت و هدف است------------------ 101

 دلیل 8)ما ازدواج می­کنیم به خاطر بچه­دار شدن--------- 104

 دلیل 9)ظاهر و زیبایی است------------------------ 105

 دلیل 10)بسـیاری از مـا ازدواج مـی­کنیم بـرای ایـن‌که

بازنده نباشیم بلکه برنده باشیم و پیش برویم------------ 106

 دلیل 11)شادی و عزت و رضایت و حّظ و کیف است------- 109

 دلیل 12)بسـیاری از شما به این دلیل ازدواج مـی­کنید که

کسی شوید و مانند خودتان را پیدا کنید---------------- 111

 دلیل 13)انتظار خانواده است----------------------- 113

 دلیل 14)ماجرای قرارداد اجتماعی است--------------- 114

 دلیل 15)قرار است که ما از دو حق استفاده کنیم--------- 115

 

اشاره به چند نکته که موجب ازدواج نامناسب و انتخاب نادرست می‌شود.   فصل 4 


 در طول تاریخ متأسفانه ازدواج هدف بوده است----------- 116

 دلیل اصلی و اساسی بیماری روانی است--------------- 116

 دلیل اول)بیمـاری روانــی و اختـلال شـخصیت اسـت.

(Personality Disorder)----------------------- 117

 دلیل دوم)مسئله­ی اعتیاد و وابستگی است------------ 118

 دلیل سوم)که مردم ازدواج می­کنند مسئله­ی جدایی است124

 دلیل چهارم)ناتوانی در ارضای نیازهای فیزیکـی، روانـی و

اجتماعی است---------------------------------- 127

 دلیل پنجم)گُمی و گیجی است--------------------- 130

 دلیل ششم)داشتن بچه است----------------------- 131

 دلیل هفتم)در خانواده­ها رقابت، حسادت و بعد احساسِ

حقارت و حرمت نفس است و یا احساس گرفتاری در ارتباط با

حرمت نفس----------------------------------- 133

 دلیل هشتم)فشار خانواده است--------------------- 135

 دلیل نهم)فشار اجتماعی است--------------------- 136

 دلیل دهم)فشار و یـا باید اخلاقی است که در مـورد مسـائل

مذهبی و جنسی وجود دارد------------------------ 137

 دلیل یازدهم)توهم و توقع است-------------------- 138

 دلیل دوازدهم)هوس و میل جنسی است-------------- 139

 دلیل سیزدهم)تقلید و تلقین است(Imitate)---------- 141

 دلیل چهاردهم)علاقه­ی شدید فرد دیگر است به شما----- 143

 دلیل پانزدهم)مسئله­ی فرار است------------------- 144

 دلیل شانزدهم)انتقام گرفتن است------------------- 145

 دلیل هفدهم)بازی و حقه بازی است----------------- 146

 دلیل هجدهم)آدم­های بدهکار است------------------ 149

 دلیل نوزدهم)تنها الگوی زندگی ازدواج است------------ 150

 دلیل بیستم)بعضـی از شـماها مـاجـراجـو هسـتـیـد.


(Adventurous)------------------------------- 151

 این حرف که مردم خیلی راحت و آسوده می­گویند که همه

طلاق مـی­گیرند، اصلاً با واقعیات نمـی­خواند بـه خاطر دلایل

ذیل----------------------------------------- 154

 در گذشته، مردم طلاق­ها را پنهان می­کردند--------------- 155

 بسـیاری از مـردم سـه پدیده مـرتبط ولـی متفاوت از هم را یکی

می‌دانند-------------------------------------- 158

 ازدواج (Marriage)----------------------------- 158

 نظام خویشاوندی (Kinship)----------------------- 158

 خانواده--------------------------------------- 159

 در طول تاریخ فقط یک نفر حق طلاق داشته است----------- 159

 در طول تاریخ ازدوج هدفی بوده اجتماعی، مذهبی------------ 160

 امروزه ازدواج و بسیاری از کارها جنبه خصوصی و فردی پیدا کرده

است----------------------------------------- 160

 در گذشته مردم مِثل هم بوده­اند----------------------- 162

 در گذشته ازدواج یک مخلوط بوده است------------------ 165

 در گذشته جـوامع بر مبنای اعتیاد، عادت و وابستگی بوده ولی در

جوامع امروزه مردم به مرحله­ی استقلال و همبستگی رسیدند----- 166

 مردم در گذشته بیست سال در زندگی زناشویی بودند ولی در حال

حاضر شصت سال در زندگی زناشویی هستند--------------- 168

 تعداد بچه­ها------------------------------------ 168

 در گذشته آدم­ها یک بدن بیشتر نداشتند آن هم فقط بدن فیزیکی-- 171

 کاهش فشار خانواده، جامعه و مذهب روی مسئله­ی طلاق------ 173


 بسیاری از ما فکر می­کردیم که ازدواج، سرنوشت است--------- 174

 

 مورد 1)بسیاری از اوقات ازدواج از آغاز غلط و بد و اشتباه

بزرگی بوده است-------------------------------- 181

 مورد 2)برآورده شدن نیازهای فیزیکی و روانی و اجتماعی به

صورت اساسی کـه عدم ارضای آن نیازهای واقعـی فرد را بر هم

می­ریزد(Satisfaction Needs)------------------- 182

 مورد 3)موضوع خیانت است---------------------- 183

 مورد 4)بیماری روانی و فیزیکی است ---------------- 190

 مورد 5)به دو موضوع مرتبط است------------------- 195

 1)مشکل ارتباط(Communication)--------------- 195

 2) مشکل طرح مسئله و حل مسئله------------------ 196

 مورد 6)عدم تـوافـق­های شماسـت در مـوضوعات مهم و

اساسی--------------------------------------- 201

 مورد 7)بیشـتر مردمان دنیای امروز مـی­توانند بفهمند کـه

در گذشـته مـعنا و مفهومـی نداشـت کـه کسی مانع رشـد و

تکامل شماشود و یا سر راه شما قرار بگیرد-------------- 202

 مورد 8)جهت، هـدف، معنی و مقصود از زندگی را از دست

بدهیم--------------------------------------- 203

 مورد 9)مسئله­ی امنیت و آزادی است---------------- 204

 مورد 10)وقتی است که ما در زندگی معتقدیم زندگی زناشویی

باید با داشتن فرزند و تولید مثل همراه  باشد------------ 205

 مورد 11)تمام شـدن مهر، دوستـی و صمیمیت و اگـر بوده

عشق است------------------------------------ 206

 مورد 12)روابط جنسی است----------------------- 207

 مورد 13)اختلافات خانوادگی چه از نظر فرهنگی، مذهبی

و اقامت و اشتباهات خانواده­ها و چه به خاطر دشمنی و کینه

و انتقام و تسویه حساب--------------------------- 209

 مورد 14)مسئله­ی جدا شدن زن و شوهر است----------- 211

 مورد 15)وقتی است که ما اصولا انسان ناسازگاری هستیم-- 213

 مورد 16)وقتی است که شما با موجودی روبه­رو می­شوید که

بی­اعتنا و بی­توجه و بی­اهمیت است و نسبت به شما بی‌تفاوتی

پیدا کرده است--------------------------------- 216

 مورد 1-خشمگین بودن، طلبکار بودن و ناراضی بودن------ 219

 مورد 2-نادانی است----------------------------- 222

 مورد 3-نگاه غیرواقع­بینانه ما به موضوع­ها------------ 223

 مورد 4-دخالت اطرافیان-------------------------- 226

 مورد 5-بحران­های زندگی و دگرگونی­های زندگی-------- 229

 مورد 6-کسانی که می­خواهند تسویه حساب کنند------- 234

 مورد 7-متأسفانه بـرخی از ما گول می­خوریم و فـریبمان

می­دهند-------------------------------------- 236

 مورد 8-برخی از افراد اصولاً موجوداتی هوسی هستند و

یک مقدار بی­بندوبار----------------------------- 240

 مورد 9-کسـانـی هستند کـه مخصوصـاً معتقدند جـوانی

نکرده­اند، دنیا را تجربه نکرده­اند یا می‌گویند من دیگر می­خواهم

از این به بعد برای خودم باشم----------------------- 241

 مورد 10-برخی از ما بعد از مدتی یک­دفعه متوجه خالی بودن

خودمان می­شویم در حالی که خالی بودن و خلأ یک مسئله جدی

است---------------------------------------- 242

  مورد 11-دلتان می­خواهد که کسی از شما ستایش و تعریف

کند----------------------------------------- 243

 مورد 12-شما می­توانید عادتی یا اعتیادی پیدا کنید و در

نتیجه کسانی باشند که بتوانند اعتیادات شما را برآورده کنند 243

 مورد 13-رفتن بچه­ها---------------------------- 244

 مورد 14-مسئله سن---------------------------- 245

 مورد 15-داشتن و نداشتن پول--------------------- 246

 مورد 16-خودآزاری----------------------------- 247

 مورد 17-تعجب نکنید! برای بسیاری از ما طلاق، الگوی زندگی

 است---------------------------------------- 248

 مورد 1)چهار نونِ نحسی که در طول تاریخ مشکل مردم

جهان بوده (نادانی و ناتوانی و نیازمندی و نگرانی)--------- 251

 مورد 2)بیشتر آدم­ها با شرایط خیلی خیلی بدِ زندگی به

خاطر بچه­ها مانده­اند----------------------------- 252

 مورد 3)فشـار خـانواده، فشار جامعه و بـاورهای مذهبی

می‌باشد-------------------------------------- 255

 مورد 4)مسئله­ی ترس، تنهایی، طرد و کنار گذاشته شدن

از خانواده و اجتماع می‌باشد------------------------ 257

 مورد 5)اعتماد به نفس منفی

(Negative Self-Confidence)------------------- 259

 مورد 6)حرمت نفس(Self-Esteem)---------------- 260

 مورد 7)اصولا ویـژگی روانـی بسیاری از ما آدم­ها است که

 از اشتباه می­هراسیم----------------------------- 261

 مورد 8)مسئله­ی شکست------------------------- 262

 مورد 9)حرف مردم ----------------------------- 264

 مورد 10)خودآزاری----------------------------- 267

 مورد 11)احساس حقارت و احساس پستی------------- 268

 مورد 12)اصولاً انسان یک مـوجودی است کـه وقتی به دنیا

می­آید سه ترس طبیعی دارد------------------------ 269

 مورد 13)بسیاری از ما فکر می­کنیم که آینده بدی در انتظار

ماست---------------------------------------- 271

نظرات
    ارسال نظر